Erasmus


Gmina Górno uczestniczy w programie Erasmus +
Gmina Górno uczestniczy w programie Erasmus +

 

 

Ponad 99 tysięcy euro otrzymała gmina Górno na działania edukacyjne w ramach programu Erasmus plus. To drugie pod względem wielkości dofinansowanie w Polsce i największe w województwie świętokrzyskim.
Projekt gminy Górno nosi nazwę „Eduk@cja - Innow@cja - Integr@cja - nowe wyzwania dla gminy Górno”. W sumie wpłynęło 740 wniosków z całej Polski, z czego wstępnie uwzględniono tylko 159 (ponad 300 znalazło się na liście rezerwowej). Warto dodać, że gmina Górno otrzymała drugie pod względem wielkości dofinansowanie z całej Polski! Suma pieniędzy, jaka trafi do gminy Górno to 99 tysięcy 508 euro.
- Dzięki funduszom, uczniowie oraz pedagodzy ze szkół w gminie Górno pojadą zdobywać wiedzę i wymieniać się doświadczeniami do szkół w Portugalii oraz Anglii. Na terenie gminy Górno zorganizowane zostaną też kursy języka angielskiego, czy szkolenie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej - informuje Barbara Raczyńska, kierownik Samorządowego Centrum Oświaty w gminie Górno. - To wielki sukces, bo konkurencja była ogromna, a mimo to uzyskaliśmy największe dofinansowanie i zajęliśmy pierwsze miejsce wśród wszystkich samorządów gminnych w Polsce. A ten projekt jest przecież po to, żeby stawać się jeszcze lepszym - mówi zadowolony wójt gminy Górno, Przemysław Łysak.

Władze gminy Górno w ramach programu Erasmus Plus nawiązały współpracę z partnerami zagranicznymi z Wielkiej Brytanii oraz Portugalii. W projekcie zaplanowano 64 mobilności, łącznie w wyjazdach szkoleniowych do portugalskich i angielskich placówek oświatowych udział wezmą 53 osoby. Podczas wizyt studyjnych nasi dyrektorzy i nauczyciele będą doskonalić swoje umiejętności w zakresie: nauczania dwujęzycznego (CLIL), efektywnego i kreatywnego wykorzystania ICT w procesie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów, metod i form pracy z dzieckiem niepełnosprawnym i uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, identyfikowania potrzeb i szans rozwojowych gminy i szkół możliwych do zaspokojenia we współpracy z partnerem zagranicznym.
W ramach działań przygotowujących do udziału w mobilnościach zagranicznych kadra pedagogiczna z terenu gminy Górno - uczestnicy projektu „Eduk@cja - Innow@cja - Integr@cja - nowe wyzwania dla Gminy Górno” - od grudnia 2018 r. do lutego br. doskonalili na kursie swój język angielski oraz brali udział w szkoleniu międzykulturowym, poszerzali także swoją wiedzę z zakresu edukacji włączającej i pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zdobyte podczas kursu zorganizowanego w ramach programu Erasmus Plus wiadomości i umiejętności z pewnością ułatwią uczestnikom integrację w społeczeństwie angielskim i portugalskim, codzienne kontakty z partnerami oraz udział w zajęciach warsztatowych. Każdy uczestnik otrzymał ciekawe materiały szkoleniowe, m.in. przewodniki po Wielkiej Brytanii oraz Portugalii, podręcznik do nauki j. angielskiego, słownik polsko-angielski, angielsko- -polski, pakiet materiałów dotyczących diagnozy i pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zajęcia prowadzone były przez kompetentną kadrę trenerów i wykładowców z Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach – jednej z wiodących instytucji edukacyjnych w regionie świętokrzyskim. Uczestnikom wydane zostały stosowne zaświadczenia o ukończeniu kursu językowego (poziom A1 oraz B2) i szkolenia międzykulturowego oraz warsztatów z zakresu edukacji włączającej.

Wizyta na Malcie
Wizyta na Malcie

PROGRAM ERASMUS PLUS W GMINIE GÓRNO
Eduk@cja – Innow@cja – Integr@cja
- nowe wyzwania dla gminy Górno

SZKOLENIE NAUCZYCIELI NA MALCIE
Przez tydzień w lipcu br. grupa 21 przedstawicieli środowiska edukacyjnego z Gminy Górno uczestniczyła w ramach programu Erasmus+ w wizycie studyjnej (kursie szkoleniowym) na Malcie. Nauczyciele i dyrektorzy z naszej gminy doskonalili swoje umiejętności podczas warsztatów zorganizowanych przez Alpha School of English w St Paul’s Bay i prowadzonych przez międzynarodową doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę głównie z Wielkiej Brytanii. Alpha School of English to szkoła języka angielskiego dla obcokrajowców z ponad 20-letnią tradycją, licencjonowana przez Ministerstwo Edukacji i Ministerstwo Turystyki Republiki Malty.
Kurs na Malcie był to ostatni wyjazd szkoleniowy w ramach projektu „Eduk@cja - Innow@cja - Integr@cja - nowe wyzwania dla Gminy Górno”(Erasmus+, „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, sektor „Edukacja szkolna”), którypowstał z inicjatywy władz samorządowych Gminy Górno. Liderem projektu jest Wójt Gminy Górno – pan Przemysław Łysak, koordynatorem działań projektowych pani Barbara Raczyńska – kierownik Samorządowego Centrum Oświaty w Górnie. Dzięki udziałowi w Narodowym Programie Szczepień przeciw Covid-19, mimo panującej pandemii i obostrzeń sanitarnych, wszyscy nauczycie z Unijnym Paszportem (EU Digital COVID Certificate) mogli bezpiecznie uczestniczyć w szkoleniu poznając nowatorskie narzędzia i rozwiązania metodyczne m. in: scaffoolding, CLIL, platformy wykorzystywane w nauczaniu zdalnym i hybrydowym, aplikacje do tworzenia testów, quizów oraz monitoringu i oceniania postępów uczniów w edukacji na odległość.
Malta słynie z niesamowitej architektury, cennych zabytków, wybrzeża z przepięknymi zatokami i różnorodnych krajobrazów. W ramch Language and cultural studies również kadra edukacyjna z gminy Górno zwiedziła te urokliwe miejsca odwiedzając Vallettę – stolicę Malty oraz jej historyczne centrum znajdujące się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, malowniczą Zatokę Św. Pawła, a także „Silent City” – średniowieczną Mdinę („Miasto Ciszy i Legend”), dawną stolicę Malty.
Projekt „Eduk@cja - Innow@cja - Integr@cja - nowe wyzwania dla Gminy Górno” to kolejne międzynarodowe przedsięwzięcie edukacyjne realizowane przez konsorcjum edukacyjne gminy Górno, za które w kwietniu bieżącego roku nasza gmina otrzymała tytuł „Innowacyjny Samorząd 2021”. Zajmując miejsce na podium wśród najbardziej kreatywnych gmin w kraju, Górno stało się inspiracją dla innych jednostek samorządu terytorialnego do podejmowania działań na rzecz innowacyjności, permanentnego rozwoju i uczenia się przez całe życie.

[pobierz] 2.8 MB Malta

Malta

[pobierz] 2.8 MB Malta

Malta

Wizyta na Malcie

System edukacji w Portugalii

Sieć szkolna w Portugalii jest scentralizowana i podlega Ministerstwu Edukacji. Można wyróżnić cztery szczeble administracji szkolnej, które odpowiadają za różne typy szkół. Szczebel centralny odpowiada za cały system, regionalny – za szkolnictwo początkowe i średnie, regionalny (Azory) i (Madera) zajmuje się sprawami innych obszarów należących do Portugalii oraz lokalny – funkcjonowaniem placówek, doborem kadry, realizacją programu i wynikami w nauce. Przedszkola podlegają poza Ministerstwem Edukacji, także Ministerstwu Pracy i Pomocy Społecznej. Językiem urzędowym w państwie jest język portugalski.

Kształcenie jest obowiązkowe w wieku od 6 do 15 lat. Uczniowie, którzy osiągnęli limit wieku kształcenia obowiązkowego (15 lat), a nie ukończyli z pozytywnymi ocenami IX klasy, mogą kontynuować kształcenie obowiązkowe w ramach kształcenia dorosłych.

rzyjęcie do ensino basico opiera się w głównej mierze na zasadzie rejonizacji, jednak rodzice mają możliwość umieszczenia swoich dzieci w innych szkołach, jeśli tylko dysponują one wolnymi miejscami.
Nauka w szkołach państwowych jest bezpłatna. Państwo wspomaga finansowo również szkoły prywatne zawierając z nimi umowy, jeśli zlokalizowane są w rejonach, w których szkoły państwowe nie funkcjonują lub nie dysponują wystarczającą liczbą miejsc.

Ensino Basico (kształcenie obowiązkowe)-Liczba godzin tygodniowo
I cykl (klasy I-IV)-25 godzin dla każdego roku
II cykl (klasy V-VI)-24 godziny dla każdego roku (16 lekcji trwających 90 minut)
III cykl (klasy VII-IX)-ok. 25, 5 godziny (odpowiednio, 17, 17 i 17,5 lekcji trwających 90 minut dla poszczególnych lat)

W I cyklu na dzienny wymiar zajęć składa się 5 godzin obowiązkowych oraz 3 godziny nieobowiązkowych zajęć dodatkowych.
W przypadku II i III cyklu, organ zarządzający szkołą, przestrzegając ogólnych zasad w korzystaniu ze swojej pedagogicznej autonomii, ustala rozkład zajęć uczniów na każdy dzień.
Ogólne zasady dotyczące organizacji roku szkolnego
a. Rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia;
b. Na rok szkolny, którego plan jest zatwierdzany corocznie przez Ministra Edukacji, składa się 180 dni zajęć dydaktycznych w placówkach szkolnych prowadzących kształcenie obowiązkowe;
c. Po każdym semestrze, trwającym średnio 3 miesiące, następują dwutygodniowe ferie;
d. Okresy Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy oraz Karnawału są wolne od zajęć szkolnych;
e. Zajęcia szkolne rozpoczynają się pomiędzy 12 a 16 września i kończą się w drugiej połowie czerwca, z wyjątkiem klasy IX, która ma swoje zakończenie się w późniejszym terminie z uwagi na państwowe egzaminy końcowe.

Wielkość klas, podział uczniów na klasy
Klasy w I cyklu powinny liczyć co najwyżej 24 uczniów, podczas gdy w II i III cyklu liczba uczniów może wynosić od 24 do 28. Klasy integracyjne składają się najwyżej z 20 uczniów, z czego na jedną klasę przypadać może maksymalnie 2 uczniów niepełnosprawnych.
W I cyklu uczniowie rozpoczynający naukę w danym roku szkolnym są dzieleni na klasy lub grupy i, niezależnie od ich indywidualnych postępów, kontynuują naukę wspólnie przez cały cykl. Również przez cały cykl klasę czy grupę prowadzi ten sam nauczyciel. W cyklach II i III klasy składają się z uczniów, odpowiednio, w wieku 10-12 i 12-15 lat. W żadnym cyklu klasy nie mogą składać się wyłącznie z uczniów powtarzających rok.
W trakcie I cyklu lekcje prowadzone są przez nauczycieli przedmiotów zintegrowanych, wspieranych zazwyczaj przez nauczycieli przedmiotów takich jak język angielski, muzyka i wychowanie fizyczne. Kształcenie w II i III cyklu jest prowadzone przez nauczycieli, którzy specjalizują się w poszczególnych przedmiotach lub dziedzinach przedmiotowych.
Programy i treści nauczania
Ministerstwo Edukacji określa podstawy programowe dla całego kraju. Wydaje także ogólne wytyczne w zakresie metodyki nauczania, które w trakcie realizacji nauczyciele szkół dostosowują do warunków lokalnych.
Przedmiotami obowiązkowymi są: język portugalski, matematyka, języki obce, historia i geografia Portugalii, przedmioty ścisłe i przyrodnicze, wychowanie fizyczne oraz sztuka.
Ministerstwo Edukacji opracowuje listę zrecenzowanych i zaakceptowanych podręczników szkolnych, spośród których szkoły mogą dowolnie wybierać te najbardziej odpowiednie.
Ocena, promocja i kwalifikacje
Na początku roku szkolnego, rada pedagogiczna, stosując się do zaleceń zawartych w podstawie programowej, określa zasady oceniania dla każdego cyklu dydaktycznego i poszczególnych lat nauki - odbywa się to na podstawie propozycji rady nauczycieli w przypadku I cyklu oraz propozycji działu ds. programów nauczania i koordynatorów poszczególnych cykli w przypadku cykli II i III.
Proces oceniania prowadzi się stosując metody oceny diagnostycznej, formatywnej i sumatywnej. Za ocenę ucznia i wystawianie stopni na zakończenie semestru i roku szkolnego odpowiada nauczyciel. Uczniowie oceniani są na zakończenie każdego semestru i każdego roku szkolnego. Na zakończenie klas IV, VI i IX odbywają się egzaminy państwowe z języka portugalskiego i matematyki. W klasach IV i VI uczniowie przystępują ponadto do sprawdzianów przeprowadzanych w ramach monitoringu i ewaluacji systemu edukacji, prowadzonych w celu podniesienia jakości kształcenia. Odbywające się na zakończenie IX klasy egzaminy państwowe mają na celu dokonanie oceny ucznia i przyznanie mu świadectwa.
Z wyjątkiem pierwszego roku nauki, uczniowie mogą powtarzać rok, jeśli nie nabyli umiejętności określonych w programie nauczania.
Na zakończenie III cyklu wszyscy uczniowie, którzy przystąpili do egzaminów państwowych i je zdali, otrzymują świadectwo ukończenia obowiązkowej szkoły ogólnokształcącej umożliwiające wstęp do szkoły średniej II stopnia.
Poza kształceniem ogólnym, prowadzone są również ścieżki kształcenia zawodowego dla uczniów powyżej 15 roku życia, którzy nie ukończyli edukacji obowiązkowej. Po ukończeniu takiej ścieżki uczniowie otrzymują zarówno świadectwo ukończenia kształcenia ogólnego, jak i zawodowego.
Przedszkole – nie jest obowiązkowe, uczęszczają tu dzieci w wieku 3-5 lat. Placówki pełnią rolę wstępnego etapu kształcenia na poziomie początkowym. Można wyróżnić trzy struktury organizacyjne przedszkoli:
• przedszkola stacjonarne;
• przedszkola wędrowne – funkcjonujące na odległych i słabo zaludnionych obszarach wiejskich;
• świetlice przedszkolne – funkcjonujące w miastach, gdzie brakuje miejsc w przedszkolach stacjonarnych.
Szkoła podstawowa (ensino básico) jest obowiązkowa, powszechna, bezpłatna i jednolita. Trwa dziewięć lat i obejmuje:
• czteroletni cykl nauczania zintegrowanego:
• dwuletni cykl kształcenia przygotowawczego;
• trzyletni cykl przygotowujący uczniów do podjęcia decyzji o wyborze i kierunku dalszej nauki, a także dający podstawową wiedzę techniczno -zawodową.
Ocenianie na etapie nauczania zintegrowanego jest opisowe, natomiast w dwóch następnych cyklach stosowane są oceny cyfrowe w skali 1-5.
Drugi etap szkoły podstawowej – przygotowawczy, odbywa się w sposób bezpośredni w placówkach stacjonarnych lub pośredni przez kształcenie audiowizualno-telewizyjne, przeznaczone dla uczniów z obszarów wiejskich i słabo zaludnionych.
Po zakończeniu kształcenia w szkole podstawowej, uczniowie otrzymują dyplom, dający wstęp do szkoły średniej.
Obowiązek szkolny w Portugalii trwa dziewięć lat, tj. od 6 do 15 roku życia dziecka.
Szkoła średnia (ensino secundário) oferuje kierunki: ogólny, techniczno – zawodowy oraz zawodowy, trwający 1-4 lata. Ukończenie pierwszego otwiera drogę na studia wyższe. Kierunek techniczny daje możliwość kontynuowania nauki na studiach wyższych nieuniwersyteckich. Zaś szkoły zawodowe uprawniają do podjęcia pracy lub dalszej nauki dającej dyplom.
Na etapie kształcenia średniego istnieje również możliwość edukacji w postaci audiowizualnej lub wieczorowej. Szkołę średnią kończą egzaminy zewnętrzne organizowane przez Biuro ds. Oceniania. Wyniki egzaminów są podstawą do przyjęcia na studia wyższe.
Szkolnictwo wyższe – obejmuje dwa typy szkół wyższych:
• uczelnie uniwersyteckie;
• uczelnie politechniczne.
Kształcenie uniwersyteckie daje następujące stopnie akademickie:
• bacharel – po trzyletnim kształceniu, z programem technicznym, kulturowym, uprawnia do wykonywania określonych zawodów;
• licenciado – czteroletni cykl kształcenia, z programem technicznym, kulturowym i specjalistycznym w danej dziedzinie;
• mestre – pogłębiona wiedza z danego obszaru naukowego oraz umiejętność prowadzenia badań;
• doutor – wysoki poziom kulturowy oraz zdolność prowadzenia badań w konkretnej dziedzinie wiedzy. Kształcenie nauczycieli
Zgodnie z Ustawą o systemie edukacji, kształcenie nauczycieli na potrzeby wszystkich poziomów edukacji (oprócz szkolnictwa wyższego) obejmuje także kształcenie specjalistyczne oraz doskonalenie zawodowe.
Kształcenie nauczycieli odbywa się na uniwersytetach i politechnikach. Zdobycie tytułu magistra jest równoznaczne z osiągnięciem minimalnych kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela, zgodnie ze zmianami związanymi z wdrażaniem Procesu Bolońskiego.
Nauczyciele prowadzący zajęcia w przedszkolach oraz w I i II cyklu edukacji obowiązkowej kształcą się w Kolegiach Nauczycielskich (Escolas Superiores de Educaęao), które działają przy uniwersytetach i politechnikach. Nauczyciele zatrudnieni w III cyklu i w szkołach średnich II stopnia kształcą się na uniwersytetach.
Kształcenie specjalistyczne prowadzone przez uczelnie ma na celu przygotowanie studentów do zajmowania stanowisk zarówno nauczycielskich, jak i administracyjnych w ramach sektora edukacji.
Doskonalenie zawodowe jest jednakowe dla wszystkich nauczycieli na wszystkich poziomach edukacyjnych (oprócz szkolnictwa wyższego) i ma na celu poprawę jakości kształcenia.
Do wykonywania zawodu nauczyciela niezbędne są kwalifikacje zawodowe uzyskane na uniwersytecie lub politechnice uprawniające do nauczania danej grupy wiekowej lub na danym poziomie edukacyjnym. Kandydat musi również zdać test wiedzy i kompetencji, a także odbyć staż i uzyskać na jego zakończenie ocenę "dobry" lub wyższą. Ocena stażu uwzględnia pedagogiczne i dydaktyczne kompetencje kandydata.
Zatrudnianie nauczycieli w sektorze publicznym odbywa się poprzez krajowy system rekrutacji a kwalifikacje akademickie i doświadczenie zawodowe stanowią podstawowe kryteria selekcji. Wyróżnia się dwie kategorie nauczycieli - nauczyciel oraz starszy nauczyciel wykwalifikowany. Osoby należące do drugiej kategorii koordynują i oceniają pracę grupy pierwszej.
Nauczyciele zatrudnieni w sektorze publicznym posiadają status urzędnika państwowego.

 

Wizyta w Portugalii
System doskonalenia i awansu nauczycieli w Hiszpanii
System doskonalenia i awansu nauczycieli w Hiszpanii

 

'System doskonalenia i awansu nauczycieli w Hiszpanii'.

W hiszpańskich placówkach edukacyjnych zatrudnia się: nauczycieli edukacji przedszkolnej i szkoły podstawowej, nauczycieli szkoły średniej i nauczycieli akademickich (edukacja szkolna i szkolnictwo wyższe).

Nauczyciele pierwszego cyklu edukacji przedszkolnej powinni posiadać dyplom Maestro ze specjalizacją w zakresie edukacji przedszkolnej, którego zdobycie trwa trzy lata, bądź tytuł licencjata w tym samym zakresie, którego zdobycie trwa cztery lata. Część kadry ukończyła zamiast tego dwuletni kurs zwieńczony dyplomem Técnico Superior ze specjalizacją w zakresie edukacji przedszkolnej. Jednak, niezależnie od okoliczności, za układanie i monitorowanie programu wychowawczego odpowiedzialny jest nauczyciel z kwalifikacjami Maestro lub nauczyciel z licencjatem.

Nauczyciele drugiego cyklu edukacji przedszkolnej muszą posiadać dyplom Maestro ze specjalizacją w zakresie edukacji przedszkolnej, bądź tytuł licencjata w tym samym zakresie. Zdarza się także, że korzystają ze wsparcia maestros z innych specjalizacji, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Nauczyciele w szkole podstawowej muszą posiadać tytuł Maestro ze specjalizacją w zakresie kształcenia na poziomie szkoły podstawowej, którego zdobycie trwa trzy lata, lub stopień licencjata w tym samym zakresie, którego zdobycie trwa cztery lata. Są to nauczyciele nauczania zintegrowanego z kompetencjami pozwalającymi sprawować funkcję wychowawcy i nauczać we wszystkich dziedzinach wiedzy z wyjątkiem muzyki, wychowania fizycznego i języków obcych, które są prowadzone przez nauczycieli specjalistów.

Nauczanie na poziomie szkoły średniej wymaga stopnia uniwersyteckiego Licenciado, Architekta lub Inżyniera albo odpowiadającego mu stopnia licencjata, które otrzymuje się po studiowaniu na uniwersytecie przez cztery, pięć lub sześć lat. Począwszy od 1 października 2009 roku, zgodnie z porozumieniem bolońskim, wszyscy przyszli nauczyciele szkół średnich muszą odbyć szkolenie pedagogiczne i dydaktyczne prowadzone przez uniwersytety w wymiarze 60 punktów ECTS i przyjmujące formę rocznych studiów magisterskich. Szkolenie mogą prowadzić nauczyciele z tytułem Licenciado, Architekta lub Inżyniera, ale także Diplomado, Ingeniero Técnico i Arquitecto Técnico, którzy w pewnych przypadkach mogą także nauczać niektórych przedmiotów w programach ESO i Baccalaureate. W podobny sposób niektórych modułów uczyć mogą profesjonaliści w danym zawodzie zatrudnieni jako nauczyciele przedmiotu, nawet jeśli nie posiadają formalnych kwalifikacji. W przypadku enseñanzas régimen especial wymagane kwalifikacje i status zawodowy nauczycieli są podobne do ogólnych wymagań dotyczących nauczycieli szkół średnich. Nauczyciele ci uczą tylko przedmiotów w ramach swojej specjalizacji albo ściśle z nią powiązanych.

Wymagane kwalifikacje dla kadry akademickiej różnią się w zależności od rodzaju sprawowanego stanowiska; tak więc Catedráticos de Universidad lub Catedráticos de Escuela Universitaria i Profesores Titulares de Universidad muszą mieć stopień doktorski. Profesores Titulares de Escuela Universitaria, jak i reszta kadry akademickiej muszą posiadać tytuł Licenciado, Architekta lub Inżyniera lub, dla pewnych obszarów wiedzy, stopień Diplomado, Arquitecto Técnico lub Ingeniero Técnico.

W placówkach finansowanych przez państwo, zarówno w szkolnictwie wyższym, jak i na wcześniejszych etapach, kadrze nauczycielskiej przysługuje zwyczajowo stały status urzędnika państwowego. Kandydaci na stanowiska nauczycielskie są zazwyczaj wybierani w procesie rekrutacji obejmującym egzaminy oceniane na zasadzie konkursu. Proces ten jest ustalany osobno dla każdego etapu nauczania. W sektorze prywatnym kandydaci na stanowiska nauczycielskie podpisują umowę o pracę z zarządem danej placówki oświatowej.

Rozwój zawodowy nauczycieli

Kształcenie nauczycieli odbywa się na uniwersytetach, w kolegiach lub w szkołach. Można wybrać studia trzyletnie uprawniające do prowadzenia zajęć w przedszkolach i nauczania w szkole podstawowej. Można też wybrać studia pięcioletnie lub kontynuować naukę na dwuletnich studiach uzupełniających- drugi stopień-co uprawnia to do nauki w szkole średniej.
Obecnie istnieje siedem specjalności pedagogicznych w cyklu trzyletnim, a są nimi:
- Nauczanie przedszkolne
- Nauczanie początkowe
- Wychowanie fizyczne
- Wychowanie muzyczne
- Języki obce
- Pedagogika specjalna
W ciągu trzyletnich studiów są czteromiesięczne praktyki szkolne ( dwa miesiące na drugim roku i dwa miesiące na trzecim roku). Końcową pracą jest sporządzenie sprawozdania wyjaśniającego organizację pracy szkoły, samodzielne napisanie programu nauczania i opracowanie charakterystyki pedagogicznej i psychologicznej dzieci.
Absolwenci studiów pięcioletnich aby uczyć w szkołach średnich muszą ukończyć dwu semestralny kurs umiejętności pedagogicznych, który odbywa się na uniwersytecie. Kurs składa się z dwóch cyklów: teoretycznego (wykłady) i dydaktyk szczegółowych (dwumiesięczne praktyki szkolne).

Głównymi formami dokształcania nauczycieli są kursy różniące się czasem trwania i rodzajem. Istnieją trzy typy kursów:20-30 godzinne o charakterze teoretycznym, 50-60 godzinne teoretyczno-praktyczne i 150 godzinne kursy intensywne odbywające się w czasie wakacji.
Innymi formami dokształcania są:
-grupy pracy, tworzone przez niewielkie grona osób 3-8 osobowe. Mają oni do dyspozycji koordynatora i sami wybierają tematykę zajęć.
-grupy seminaryjne, które mają charakter teoretyczny liczą od 15-18 osób
Uczestnictwo w kursach jest bezpłatne. Inną formą dokształcania nauczycieli są konferencje.
W 1992 roku wprowadzony został czynnik zachęcający do dokształcania się nauczycieli jakim jest podwyżka pensji nauczycieli raz na sześć lat po odbytych stu godzinach dokształcania.

Samo ukończenie studiów nie wystarcza. Konieczne jest zdanie egzaminu państwowego, by uzyskać uprawnienia do nauczania w szkołach publicznych. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli nie jest obowiązkowe i organizowane centralnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Odbywa się ono na kursach w szkole lub poza nią. Główny nacisk kładzie się na szkolenie metodyczne i praktykę dydaktyczną. Awans zawodowy opiera się zarówno na kompetencjach i osiągnięciach nauczyciela, jak i na doświadczeniu zawodowym (mierzonym długością stażu pracy).

 

Wizyta w Hiszpanii
[pobierz] 0.2 MB program-erasmus-plus-w-gminie-gorno-1

Twórczy Nauczyciel
Twórczy Uczeń
w poszukiwaniu nowych rozwiązań w edukacji

Wizyta we Włoszech
[pobierz] 0.8 MB artyku┼e_krzysztof-┼uysak

   Twórczy nauczyciel twórczy uczeń 

w poszukiwaniu nowych rozwiązań w edukacji

[pobierz] 4.8 MB fwd_pd_prezentacja_artykul-1

 Twórczy nauczyciel twórczy uczeń 

w poszukiwaniu nowych rozwiązań w edukacji

Wizyta w Anglii
Wizyta w Anglii

ORGANIZACJA NAUCZANIA W ANGIELSKIEJ
SZKOLE PODSTAWOWEJ

Wszystkie przepisy dotyczące oświaty w Wielkiej Brytanii tworzone są przez rząd centralny Wielkiej Brytanii, a odpowiedzialność za ich stosowanie i sposób interpretacji pozostawiony jest lokalnym władzom LEA – Local Education Authorities, które natomiast przekazują odpowiedzialność dalej do szkół, kościołów, poszczególnych placówek, a te przekazują ją nauczycielom.
Szkolnictwo w Wielkiej Brytanii dzieli się na cztery etapy:
1. Primary School - szkoła podstawowa
2. Secondary school - szkoła średnia
3. Further education - szkoła policealna
4. Higher education - szkoła wyższa
Etapy kształcenia obowiązkowego są dwa:
• Szkoła podstawowa: 5-11 lat
• Szkoła średnia: 12-16 lat
W Anglii i Walii dzieci powinny rozpocząć edukację w pierwszym semestrze przypadającym po ich 5 urodzinach, czyli 31 sierpnia, 31 grudnia lub 31 marca. W całej Wielkiej Brytanii dzieci muszą pozostać w szkole do ostatniego piątku czerwca w roku, w którym kończą 16 lat. W związku z tym, że w niektórych szkołach dzieci mogą rozpoczynać naukę tylko we wrześniu, w zależności kiedy przypada ich miesiąc urodzenia, mogą rozpocząć krótko po swoich czwartych urodzinach. Jednakże dziecko nie jest zobowiązane uczęszczać do szkoły aż do semestru przypadającego po semestrze, w którym kończy ono 5 lat. Rok szkolny w Wielkiej Brytanii dzieli się na trzy semestry.
Uczniowie są klasyfikowani do poszczególnych klas na podstawie wieku, a nie swoich kompetencji i nie powtarzają roku, tak jak jest to w Polsce. Dzieci, które mają braki w nauce lub mają specjalne potrzeby edukacyjne mogą otrzymać dodatkową pomoc.
Większość uczniów kończy szkołę podstawową w wieku 11 lat i podejmuje naukę w szkole średniej. Zazwyczaj szkoły nie wymagają zdawania egzaminów wstępnych. System edukacji w Wielkiej Brytanii składa się z czterech poziomów (tzw. Key Stages, Level), które każdy uczeń musi osiągnąć. Uczniowie są oceniani na końcu każdego poziomu w formie testu (National Curriculum tests).
Poziomy nauczania:
1. Key Stage 1: 5 – 7 lat
2. Key Stage 2: 7 – 11 lat
3. Key Stage 3: 11-14 lat
4. Key Stage 4: 14-16 lat

W szkole podstawowej uczniowie realizują poziomy nauczania Key Stage 1 i 2 (zakończone egzaminem SATs). Obowiązuje ocena opisowa, która wskazuje mocne i słabe strony ucznia. Jest ona przekazywana rodzicom w formie raportu. Zawiera dane dotyczące postępów w nauce z poszczególnych przedmiotów i zajęć stanowiących część szkolnego programu nauczania. Ze szkoły podstawowej uczeń automatycznie przechodzi do kolejnego etapu nauczania.
Szkoły są czynne 190 dni w roku. Rok szkolny podzielony jest na 3 części. Nauka rozpoczyna się 1 września i trwa do około 20-23 lipca. Pierwszy trymestr trwa do połowy października. Wtedy to przypadają pierwsze ferie trwające 5 dni. Drugi trymestr trwa od końca października do połowy lutego, ale w połowie przypada prawie dwutygodniowa przerwa świąteczna, oraz 5 dniowa przerwa w lutym, po której dzieci wracają do szkoły. Trzeci trymestr trwa do końca roku szkolnego. W trakcie trzeciego trymestru przypada kolejna przerwa świąteczna, tym razem wielkanocna, trwająca około dwóch tygodni. W czerwcu wypada kolejna przerwa i trwa 5 dni. Dzieci w szkole podstawowej mają 25 godzin tygodniowo. Maksymalna liczba dzieci w klasach 1-2 szkoły podstawowej to 25 uczniów.
Program nauczania w szkole podstawowej podzielony jest na bloki tematyczne: język, matematyka, wiedza o środowisku, przygotowanie do życia w społeczeństwie, religia i etyka, edukacja zdrowotna. Nie ma podziału na 45 minutowe lekcje. Szkoły mają prawo do indywidualnego doboru przedmiotów i metodologii nauczania oraz podręczników.

Dzień w szkole podstawowej
Zajęcia trwają przeważnie od 8.50 – 9.00 rano do 15.00 – 15.15 po południu, w piątki natomiast do 12.20 bądź 12.30. Około południa jest przerwa obiadowa, podczas której można dziecko zabrać do domu. W niektórych szkołach dzieci mogą przyjść wcześniej i zjeść śniadanie lub się pobawić (breakfast club). Dzień w szkole podstawowej podzielony jest na 3 części oddzielone przerwami. Pierwsza przerwa około godziny 10.30 jest na przekąski i trwa 15 minut. Druga przerwa w południe to lunch time - przerwa obiadowa, która trwa ponad godzinę dla dzieci młodszych i 45 minut dla starszych. Lunch dzieci przynoszą swój bądź wykupują w szkole. Najmłodsze dzieci w klasach 1-2 mają dodatkową, krótką przerwę 15 minutową.
Szkoły oferują także zajęcia pozaszkolne (out of school club). Przedmioty obowiązkowe w szkołach UK, to język angielski, matematyka i przyroda. Przedmioty dodatkowe to: historia, geografia, sztuka, informatyka, muzyka, wychowanie fizyczne, języki obce oraz religia i edukacja seksualna (nieobowiązkowe).
W ciągu roku szkolnego, odbywają się jedna do dwóch wywiadówek (parent’s evening), na których rodzic ma możliwość zapoznania się z poziomem edukacyjnym jaki osiągnęło jego dziecko.
W Anglii dużą wagę przywiązuje się do obecności ucznia w szkole. Lista sprawdzana jest dwukrotnie, rano i po południu. W ciągu roku dziecko może opuścić do 10 dni (włączając w to dni, podczas których chorowało).
W ramach realizacji projektu Erazmus Plus nasza grupa odwiedziła szkołę podstawową - Woodberry Down Community Primary w Londynie. Po szkole zostaliśmy oprowadzeni przez uczniów oraz codziennie mogliśmy obserwować zajęcia w różnych klasach. Zauważyliśmy, że nauka w pierwszych latach szkolnych jest mniej formalna niż w Polsce. Dzieci spędzają część czasu siedząc na dywanie (np. w czasie czytania bajek, opowiadań). Najczęściej podczas lekcji siedzą wokół małych stolików, a nie w ławkach. Nauczyciel bardzo dużo korzysta z tablicy multimedialnej. Uczniowie rozwiązują zadania wspólnie z nauczycielem na tablicy multimedialnej, a później te same treści indywidualnie utrwalają w zeszytach ćwiczeń. W klasie uczy jeden nauczyciel główny i nawet dwóch wspomagających. Dodatkowe wsparcie otrzymują dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz uczniowie, którzy dopiero zaczynają uczyć się języka angielskiego. Zawód nauczyciela w Anglii nie jest sfeminizowany. W szkole uczy wielu mężczyzn, nawet najmłodsze dzieci. Spodobało nam się to, że dzieci potrafią przestrzegać zasad. Na pytanie zadane przez nauczyciela odpowiadają wszystkie na raz, ćwicząc w ten sposób język angielski, ale wystarczy, że nauczyciel podniesie rękę do góry od razu w klasie robi się cicho. Dzieci, które łamią zasady siedzą w kącie na karnym dywaniku. W szkole angielskiej bardzo dba się o dyscyplinę, co niezmiernie nam się podoba. Ułatwia to zdecydowanie nauczanie w tak licznym, wielkokulturowym kraju.

 

Wizyta w Anglii

Władze Gminy Górno w ramach programu Erasmus+ nawiązały współpracę z partnerami zagranicznymi z Włoch, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Uczestnikami projektu są przedstawiciele Jednostki Samorządu Terytorialnego jako organu prowadzącego szkoły, dyrektorzy i nauczyciele wszystkich szkół z terenu gminy (począwszy od przedszkoli po szkoły gimnazjalne) –w projekcie zaplanowano 66 mobilności, łącznie w wyjazdach szkoleniowych (tzw. job shadowing) do włoskich, angielskich i hiszpańskich placówek oświatowych udział wezmą 44 osoby.
Z naszej szkoły w projekcie biorą udział: P. Elżbieta Kasperek-Dyrektor Zespołu Szkół w Bęczkowie, p. Bożena Lubacha –nauczyciel biologii i wychowania fizycznego, p. Justyna Pawełoszek-pedagog szkolny, p. Magdalena Szewczuk-Taborska-nauczyciel wychowania fizycznego, p. Patrycja Kupis-nauczyciel j. angielskiego.
Główne cele projektu to doskonalenie umiejętności uczestników w zakresie:
- nauczania dwujęzycznego (CLIL) w celu podniesienia umiejętności uczniów w zakresie praktycznego posługiwania się językiem obcym,
- efektywnego i kreatywnego wykorzystania ICT w procesie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów,
- kształtowania u uczniów kompetencji obywatelskiej ukierunkowanej na rozwój postawy przedsiębiorczości,
- identyfikowania potrzeb i szans rozwojowych gminy i szkół możliwych do zaspokojenia we współpracy z partnerem zagranicznym.
W projekcie „Twórczy Nauczyciel – Twórczy Uczeń – w poszukiwaniu nowych rozwiązań w edukacji” partnerem zagranicznym edukacyjnego konsorcjum Gminy Górno są trzy szkoły: Istituto Comprensivo „Falcone e Borsellino” z Włoch, Instituto de Educación Secundaria ,,Castillo del Águila” z Hiszpanii oraz Skinners’ Academy z Wielkiej Brytanii.

4 marca 2016 r. zakończyły się szkolenia: z języka angielskiego na poziomie A1 i A2 oraz międzykulturowe dla nauczycieli biorących udział w projekcie „Twórczy nauczyciel – Twórczy uczeń – w poszukiwaniu nowych rozwiązań w edukacji”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Unii Europejskiej ERASMUS + (2014-2020), Akcji KA1: „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, Sektor: „Edukacja szkolna” pod nazwą: przygotowanie uczestników Programu Unii Europejskiej ERASMUS + (szkolenie językowo-kulturowe). W szkoleniach wzięli udział nauczyciele uczący w szkołach na terenie Gminy Górno oraz pracownicy UG Górno. W ramach wyjazdów studyjnych nauczyciele z Gminy Górno zapoznają się z pracą i funkcjonowaniem szkół partnerskich z Anglii, Włoch i Hiszpanii

 

Erasmus
[pobierz] 0.1 MB erasmus

Project „Creative teacher – Creative student – in quest for new solutions in education”
supported by the EU Programme Erasmus+ (2014-2020)

Erasmus+
Erasmus+

Gmina Górno jako jedyna z dwóch (także Chęciny) została zaproszona do przedstawienia swoich działań, jako przykład dla innych podczas konferencji „Czy Świętokrzyskie może być kreatywną doliną?” zorganizowanej w Kieleckim Parku Technologicznym.
W konferencji uczestniczyli dyrektorzy wszystkich typów szkół, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz osoby zainteresowane tematyką kreatywności. O tym „Po co uczniom kreatywność” w ciekawym wykładzie mówił dr Krzysztof Piotrowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

O swoich dobrych praktykach w zakresie pobudzania kreatywności uczniów mówili przedstawiciele samorządów lokalnych: Robert Jaworski, burmistrz gminy Chęciny oraz Przemysław Łysak, wójt gminy Górno. W prezentacji „Gmina Górno inicjuje kreatywne i innowacyjne działania w szkołach i przedszkolach” wójt przedstawił priorytety gminy w dziedzinie lokalnej polityki edukacyjnej oraz krótko scharakteryzował działania podejmowane w tym zakresie w placówkach oświatowych. Skupił uwagę słuchaczy prezentując innowacyjność i kreatywność w zakresie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej, działań w zakresie popularyzacji sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży. Odniósł się do przedsięwzięć edukacyjnych o charakterze innowacyjnym i naukowo-badawczym. Z dumą mówił o sukcesie gminy, jakim jest utrzymanie niezmienionej sieci szkół, powstaniu 2 przedszkoli i 6 punktów przedszkolnych oraz rozbudowie i modernizacji infrastruktury. Podał przykład najmniejszych szkół, zagrożonych likwidacją, które dzięki podjętym działaniom obecnie bardzo dobrze prosperują. Dbając o wszechstronny, twórczy i kreatywny rozwój dzieci, szkoły wyposażono w nowoczesne pomoce; zestawy pilotów do sprawdzania wiedzy, drukarki 3D, tablety dla uczniów, tablice, podłogi interaktywne i wizualizery. Kadra pedagogiczna z ternu gminy uczestniczy w projekcie „Twórczy Nauczyciel – Twórczy Uczeń – w poszukiwaniu nowych rozwiązań w edukacji” realizowanym w ramach Programu Erasmus + akcja KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w sektorze Edukacja szkolna. W projekcie zaplanowano 66 mobilności, łącznie w wyjazdach szkoleniowych (tzw. job shadowing) do włoskich, angielskich i hiszpańskich placówek oświatowych udział weźmie 44 dyrektorów, nauczycieli, pedagogów pracujących w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie gminy.

Główne cele projektu to doskonalenie umiejętności uczestników w zakresie:

- nauczania dwujęzycznego (CLIL) w celu podniesienia umiejętności uczniów w zakresie praktycznego posługiwania się językiem obcym,

- efektywnego i kreatywnego wykorzystania ICT w procesie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów,

- kształtowania u uczniów kompetencji obywatelskiej ukierunkowanej na rozwój postawy przedsiębiorczości,

- identyfikowania potrzeb i szans rozwojowych gminy i szkół możliwych do zaspokojenia we współpracy z partnerem zagranicznym.

 

Erazmus+
Erazmus+
Erasmus +
Erasmus +

Blisko 70 dyrektorów i nauczycieli przedszkoli oraz szkół, a także przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego uczestniczyło w spotkaniu informacyjnym programu Erasmus+ wszystkich trzech sektorów: Edukacja Szkolna, Kształcenie i Szkolenia Zawodowe oraz Młodzież w województwie świętokrzyskim.

Spotkanie odbyło się 13 stycznia 2016 roku w Sali Kominkowej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach. Poprowadziła je Maria Bednarska, konsultant Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (ŚCDN).

– Chcemy dziś przybliżyć państwu program Erasmus+ oraz zachęcić, abyście aplikowali do niego – przywitała zebranych Maria Bednarska, konsultant regionalny programu Erasmus+, która nie kryła, że w minionym roku nasze województwo było w końcówce rankingu dotyczącego realizacji projektów z programu Erasmus+.

– Mam nadzieję, że teraz będzie już tylko lepiej. Nie musimy doganiać województwa śląskiego, które jest liderem w wykorzystaniu środków z programów Komisji Europejskiej, ale warto, abyśmy w tym rankingu przesunęli się o kilka miejsc do przodu – mówiła Maria Bednarska.

W czasie spotkania prowadzący przekazali uczestnikom bardzo dużo niezbędnych informacji dotyczących możliwości realizacji projektów w programie Erasmus+. Gorąco zachęcali do aplikowania oraz prezentowali projekty już realizowane m.in. projekt Gminy Górno „Twórczy Nauczyciel – Twórczy Uczeń – w poszukiwaniu nowych rozwiązań w edukacji”, w którym instytucjami partnerskimi są trzy szkoły: The Istituto Comprensivo "Falcone e Borsellino" z Włoch, Instituto de Educación Secundaria "Castillo del Águila" z Hiszpanii oraz Skinners’ Academy z Wielkiej Brytanii. Uczestnicy projektu (dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy ze wszystkich placówek z terenu gminy - począwszy od przedszkoli po szkoły gimnazjalne) już w maju udadzą się na job-shadowing do prestiżowej londyńskiej szkoły. Łącznie w projekcie przewidziano 66 mobilności.

Do wszystkich tych placówek, w ramach współpracy nauczyciele będą udawać się na warsztaty. Uczestnikami projektu są dyrektorzy i nauczyciele wszystkich szkół z terenu gminy (począwszy od przedszkoli po szkoły gimnazjalne).

Erasmus +
Erasmus +

    Gmina Górno uczestniczy w programie Erasmus +

________________________________________
Pozyskane pieniądze to efekt złożonego w marcu tego roku wniosku do popularnego unijnego projektu edukacyjnego, z którego gminy w powiecie kieleckim korzystają od dawna. Dzięki tym pieniądzom nauczyciele z podkieleckiej gminy będą mogli wyjeżdżać na zagraniczne szkolenia,

a uczniowie na wymiany. Na ten cel gmina otrzymała prawie 90 tysięcy euro. Dofinansowanie przyznano na lata 2015-2017. Podczas rozpatrywania wniosku gmina Górno uzyskała aż 94 na 100 możliwych punktów

i uplasowała się na bardzo wysokim 44 miejscu.
W sumie złożono aż 655 wniosków z całej Polski. Wójt Górna Przemysław Łysak nie kryje zadowolenia

i przyznaje, że to rekordowe pieniądze. - Jeśli chcemy jeszcze rozwijać naszą oświatę, a ta już przecież stoi na wysokim poziomie, to te pieniądze bardzo nam pomogą - mówi zadowolony włodarz Górna. W ramach projektu gmina Górno będzie współpracować z trzema szkołami: The Istituto Comprensivo "Falcone e Borsellino" z Włoch, Instituto de Educación Secundaria "Castillo del Águila" z Hiszpanii oraz Skinners’ Academy z Wielkiej Brytanii. Do wszystkich tych placówek, w ramach współpracy nauczyciele będą udawać się na warsztaty. Uczestnikami projektu są dyrektorzy i nauczyciele wszystkich szkół z terenu gminy (począwszy od przedszkoli po szkoły gimnazjalne). Ostatecznie szacuje się, że na wyjazdy szkoleniowe do wspomnianych krajów wyjedzie 44 pedagogów z gminy Górno.
- Mamy ogromne możliwości edukacyjne. Nasze szkoły trzeba rozbudowywać, bo dzieci ciągle przebywa. Podnosi się też poziom naszych pedagogów, którzy dostają najróżniejsze nagrody. Tym bardziej cieszę się, że będą mogli uczyć się oni zawodu w tak elitarnych szkołach na zachodzie Europy

- dodaje wójt Przemysław Łysak.

 tekst i zdjęcia www.echodnia.eu